دفع ارتعاشات مسئله سیال - سازه با استفاده ازتئوری کنترل مرزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله، به بررسی میرا نمودن ارتعاشات تیر تیموشنکو تحت بار سیال پرداخته شده است. اثبات پایدارسازی با استفاده از روش کنترل لیاپانف انجام پذیرفته و با استفاده از تابعک لیاپانف میرا شدن ارتعاشات تحت کنترلرهای مرزی برای هر دو حالت تحقیق شده‌است. ارتعاشات تیر با استفاده از روش کنترل مرزی و تنها با استفاده از عمگر کنترلی در مرز تیر، ارتعاشات تیر و حرکت مزدوج سیال به طور همزمان پایدار شده‌اند. در ادامه جهت تصدیق نتایج تحلیلی از مدلسازی عددی بهره گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات