طراحی سیستم تشخیص عیوب گیربکس خودروی تندر90 با استفاده از آنالیز موجک سیگنال صوتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی ساخت تولید رشته مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز تبریز

چکیده

گیربکس‌ها در طول فرایند ساخت، مونتاژ و یا بهره‌برداری ممکن است دچار عیب گردند در کارخانه‌های تولید گیربکس، تعیین گیربکس‌های معیوب جهت جلوگیری از ورود آن‌ها به چرخه مصرف اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش به عیب‌یابی هوشمند گیربکس با استفاده از سیگنال‌های صوتی پرداخته شده است. پس از دریافت سیگنال‌های صوتی، الگوریتم‌های مناسب جهت عیب‌یابی، پیشنهاد و بر اساس آن پروسه عیب‌یابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش کلاس بندی ماشین بردار پشتیبان با تبدیل گسسته موجک، دارای خطای متوسط کمتر از 9درصد هست. که این خطا نسبت به خطای سایر روشها در این آزمایش کمتر هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات