دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 51، تابستان 1397، صفحه 1-189 (حرارت و سیالات)