مدل‌سازی پارامتری سه‌بعدی سیستم ترمزگیری جریان‌گردابی عملگر شار-محوری با اعمال اثر پوستی و حرارت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو، دانشکده خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، ایران

2 نارمک- خ هنگام- خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با مطالعه تحقیقات صورت گرفته حول تحلیل ترمز جریان‌گردابی مشاهده می‌شود که مورد آنها کاربرد خودرویی ندارد و گشتاور ترمزی آن کافی نمی‌باشد. در این مقاله ابتدا معادلات حاکم بر گشتاور ترمزی با افزودن اثر پوستی و اثر حرارت تغییر یافته است. آنالیز حساسیت به روش المان محدود نیز صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد با اعمال اثر پوستی و اثر حرارت، گشتاور ترمزی به‌ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد. همچنین نتایج آنالیز حساسیت، تأثیر پارامترهای هندسی، دینامیکی و الکترومغناطیسی سیستم، و تغییرات ساختاری را بر مقدار آغازین، مقدار اوج و بقای گشتاور ترمزی تولیدی ترمز جریان‌گردابی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات