دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1395، صفحه 1-114 (حرارت و سیالات)