دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1393، صفحه 6-104 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 

شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات