دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 34، خرداد 1393، صفحه 6-102 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
3. عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات