دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1392، صفحه 1-119 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
5. طراحی سیستم کنترلی هوشمند برای رفتار تعقیب خودرو با توجه به رفتار لحظه ای راننده خودرو

صفحه 100-119

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ رضا کاظمی؛ علی نحوی؛ سعید صالحی نیا؛ افشین جمشیدی