نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (IJMEP) - مقالات آماده انتشار