دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 48، آذر 1396، صفحه 1-126 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
1. شبیه‌سازی عددی و مطالعه پارامتری شریان اتساع‌پذیر آئورت

صفحه 6-23

سید جعفر روزگار؛ نبی جهانداری؛ امیر حسین نیک سرشت


شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات