دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 49، زمستان 1396، صفحه 1-122 (حرارت و سیالات) 
6. بررسی عددی اثر تغییر هندسه بر روی الگوی جریان و عملکرد سیکلون گاز-ذره

صفحه 101-122

فرزاد پرواز؛ سید مسعود واحدی؛ احسان اله عصاره؛ محسن خندان