دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1396، صفحه 6-117 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 

شماره‌های پیشین نشریه

حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
حرارت و سیالات
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات